09/08/2018
1485

09.08.2018

Thứ Năm – Tuần 18 TN

Thánh  Têrexa Benedicta

 

Tin Mừng: Mt 16,13-23

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: “Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23).

 

Như Mẹ: Con người không thể biết được mọi chuyện, ngay cả chuyện dưới đất. Còn Thiên Chúa, Ngài biết rõ mọi sự, và đường lối của Ngài cũng khác đường lối của con người. Trong bài Tin Mừng này, ông Phêrô đã cố ngăn cản Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, nhưng Chúa Giêsu đã khiển trách ông Phêrô.

 

Với Mẹ: Có nhiều điều xảy ra hằng ngày rất nghịch lý với suy nghĩ của con người, xin Chúa dạy chúng con biết đón nhận ý Chúa trong mọi chuyện, với xác tín rằng Chúa làm chủ mọi sự.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin hướng dẫn chúng con biết làm theo những gì mà Thiên Chúa muốn chúng con làm.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng