10/08/2019
725
10.08.2019
Thứ Bảy XVIII Thường Niên
THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
Lễ kính
 
Tin Mừng: Ga 12,24-26
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,26).
 
Như Mẹ: Phục vụ là cho đi, phục vụ là quên mình. Chúa Giêsu đến thế gian, không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Nhờ sự hạ mình của Chúa Giêsu mà chúng ta được ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã cho đi tất cả, đã quên địa vị cao cả của mình. Đến lượt, nếu chúng ta phục vụ Chúa tận tình, chắc chắn Chúa Cha sẽ quý trọng, sẽ ban thưởng cho chúng ta.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện hạ mình xuống để phục vụ cho phần rỗi của chúng con, xin cho chúng con biết sẵn sàng phục vụ Chúa theo chức vụ và bổn phận của mình với lòng yêu mến và khiêm nhường.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin cho chúng con được trở nên người phục vụ khiêm tốn như Mẹ xưa kia.
 
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250