11/06/2019
1076

11.06.2019

Thứ Ba

Thánh Banaba, tông đồ

 

 

Tin Mừng: Mt 10,6-13

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

"Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

"Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b).

 

Như Mẹ: Hành trang cần thiết của người môn đệ Chúa Kitô là lòng tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa, chứ không cậy dựa vào của cải vật chất. Người môn đệ đón nhận từ lòng quảng đại của Thiên Chúa như thế nào, họ cũng được mời gọi cho đi như thế.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có đều do bởi ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con biết làm cho ân huệ của Chúa ngày càng trở nên sinh ích cho chính mình, cũng như cho người khác. Xin mở rộng tấm lòng chúng con ra, để biết sẵn sàng chia sẻ tình thương của Chúa cho tha nhân qua các việc làm bác ái theo bậc sống và ơn gọi của mình.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin Mẹ cùng đồng hành với các môn đệ Chúa trong việc thăm viếng và phục vụ tha nhân.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương
 
114.864864865135.135135135250