12/05/2018
1032

12.05.2018

Thứ Bảy – Tuần 6 PS

Th. Nêrêô và Achilêô, tđ

 

Tin Mừng: Ga 16,23b-28

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

“Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16,23).

 

Như Mẹ: Chúa Cha là Đấng giàu lòng quảng đại và hay thương xót. Chúa Giêsu dạy các môn đệ nhân danh Người mà xin Chúa Cha bất cứ điều gì thì Chúa Cha sẽ ban cho. Trong thực tế, chúng ta ít khi nhân danh Chúa Giêsu mà xin cùng Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu hôm nay lại thôi thúc chúng ta cứ mạnh dạn mà xin cùng Chúa Cha nhân danh Người.

 

Với Mẹ: Lạy Cha, theo lời Chúa Giêsu dạy, chúng con xin Cha ban Thánh Thần cho chúng con, để Người hướng dẫn chúng con biết sống cho trọn đạo làm con Cha suốt đời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin bầu cử cho chúng con trước ngai toà Chúa Cha.

 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui