12/08/2017
1745

12.08.2017

Thứ Bảy – Tuần 18 TN – Năm A

Th. Joanna Phanxica, nữ tu

 

 

Tin mừng: Mt 17,14-20

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được". Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta". Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi,... anh em sẽ làm được mọi sự” (Mt 17,20).

 

Như Mẹ:Nếu anh em có được lòng tin lớn bằng hạt cải, anh em sẽ làm được mọi sự.”Quả thật, chỉ có đức tin vào Chúa mới giúp chúng ta đứng vững trong mọi tình huống. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống đức tin ấy, khi đó ta sẽ tìm được bình an và hạnh phúc thật sự. Có đức tin là có tất cả, mất đức tin là chẳng còn gì. Vì thế, chúng ta hãy cố gắng giữ vững đức tin.

 

Với Mẹ:Khi gặp phải gian nan đau khổ, chúng con thường lo âu sợ hãi, đức tin như bị chao đảo! Trong mọi hoàn cảnh, xin Chúa cho chúng con luôn vững tin rằng Chúa đang hiện diện bên cạnh và luôn đồng hành cùng với chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng con để chúng con có thể dấn thân làm những điều Chúa muốn.

 

Trong Mẹ:Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui