12/12/2017
1798

12.12.2017

Thứ Ba – Tuần 2 MV

Đức Mẹ Gadalupe

 

Tin Mừng: Lc 1, 26-38

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

 

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 "Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai" (Lc 1, 31).

 

 

Như Mẹ:Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt kẻ sang hay người hèn. Ngài muốn mọi người nhận biết chân lý này và Ngài cũng muốn mọi người được ơn cứu độ. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người vẫn chưa nhận ra chân lý này, hoặc thậm chí cố tình từ chối nhận Thiên Chúa là Cha của mình.

 

Với Mẹ:Chúa Cha đã yêu thế gian, đến nỗi tặng ban Con Một, để nhờ Con Một, con người được ơn cứu độ. Xin cho những người đang sống trong sự dửng dưng với tôn giáo, cảm nghiệm được tình thương của Ngài.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ nhìn xuống trần gian mà cứu giúp những người đang sống trong nguy cơ sa xuống hoả ngục, biết tìm về với Thiên Chúa từ nhân.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 

 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương