13/07/2019
1423

13.07.2019

Thứ Bảy

Thánh Henricô

 

 

Tin Mừng: Mt 10,24-33

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

"Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“…Anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10,28).

 

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài muôn vật, đồng thời quan phòng mọi sự. Thiên Chúa che chở và dưỡng nuôi ngay cả loài vật vô tri bé nhỏ. Thiên Chúa chắc chắn bảo vệ và chăm sóc con người tận tình hơn. Đây cũng là lời khích lệ và mời gọi của Chúa Giêsu đối với chúng ta là những người Kitô hữu, những môn đệ của Người, để chúng ta xác tín hơn vào sự quan phòng của Người.

 

Với Mẹ: Lạy Cha, xin cho chúng con biết phó thác đời mình trong bàn tay của Cha, để toàn bộ cuộc sống chúng con là lời chứng xác thực cho tình yêu mà Cha đã dành cho chúng con qua việc sai Chúa Con đến cứu độ chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin giúp chúng con cùng với Mẹ sống tâm tình phó thác của người con thảo với Cha trên trời.

 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250