14/09/2018
713

14.09.2018

Thứ Sáu – Tuần 23 TN

Suy tôn Thánh Giá - lễ kính   

 

Tin Mừng: Ga 3,13-17

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời. "Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Con Người đến thế gian để đem Ơn Cứu Độ” (Ga 3,17).

 

Như Mẹ: Chúng ta đều có tội. Tội lỗi ngày càng nhiều hơn và trầm trọng hơn. Chúa có thể trừng phạt con người vì tội lỗi của họ, nhưng không, Chúa đã và sẽ không phạt. Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Người đã ban chính Con Một của mình là để cứu con người chúng ta khỏi án phạt đời đời.

 

Với Mẹ: Việc Chúa Giêsu chấp nhận chết nhục nhã trên cây Thập Giá là để biểu lộ tình yêu của Chúa cho con người. Lạy Cha, xin cho chúng con nhận ra hồng ân cứu độ cao quý mà Cha đã rộng ban cho chúng con qua Con Một của Cha.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ giúp chúng con biết rao truyền tình thương cứu độ của Chúa đến cho mọi người bằng những hy sinh bé nhỏ hằng ngày.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương