14/07/2017
1126

15.07.2017

Thứ Bảy – Tuần 14 TN – Năm A

th. Bônaventura, gm-tsht

 

Tin Mừng: Mt10,24-33

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

"Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không thể giết được linh hồn” (Mt 10,28).

 

Như Mẹ: “Đừng sợ!”- Đó là giáo huấn của Đức Giêsu dành cho các môn đệ xưa kia, nhưng đó cũng là giáo huấn dành cho mọi Kitô hữu ngày nay. Đừng sợ tuyên xưng đức tin. Đừng sợ làm chứng cho sự thật giữa trần gian giả dối này. Đừng sợ làm điều thiện...

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, những khó khăn thử thách trong cuộc sống đôi khi khiến chúng con sợ hãi và đánh mất niềm tin, nhưng Chúa luôn luôn nhắc chúng con: hãy tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Xin Ngài giải thoát chúng con khỏi những sợ hãi ở thế gian này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ dẫn chúng con bước đi trong đường lối công chính của Thiên Chúa, và xin giúpchúng con can đảm sống các giá trị Tin Mừng của Chúa trong thời đại ngày hôm nay.

 

Trong Mẹ:Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui