16/04/2018
1190

16.04.2018

Thứ Hai – Tuần 3 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 6,22-29

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh †sau khi Chúa dâng lời tạ ơn‡. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến".  Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).

 

Như Mẹ: Chúng ta đều phải chết. Dù biết thế, nhưng chúng ta vẫn mong sống lâu và được trường sinh bất tử. Ai và lương thực nào có thể làm cho chúng ta sống lâu và có được sự sống đời đời? Tất cả mọi người và mọi sự đều qua đi, thì tất cả không thể thực hiện được điều đó. Thiên Chúa là Đấng hằng sống, chỉ có nơi Ngài mới có sự sồng đời đời. 

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con được sống đời đời, và chỉ có Chúa mới có những lời mang lại sự sống ấy. Xin cho chúng con biết khao khát thứ lương thực thường tồn của Chúa.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ đang được ở trong nước hằng sống, xin cầu bầu cho chúng con đang còn ở trần gian này.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui