16/08/2017
1186

16.08.2017

Thứ Tư – Tuần 19 TN – Năm A

Th. Stêphanô Hungari

 

 

Tin mừng: Mt 18,15-20

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.

"Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.

"Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Vì ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy” (Mt 18,20).

 

Như Mẹ:Ở đâu có yêu thương là ở đó có sự hiện diện của Chúa. Ở đâu có cầu nguyện của hai hay ba người trong tình yêu thương, ở đó cũng có tình hiệp nhất. Và ở đâu người ta hiệp nhất cầu nguyện với nhau và nhân danh Chúa thì Chúa hiện diện ở đó. Lời cầu nguyện trong hiệp nhất tạo nên sức mạnh tuyệt vời.

 

Với Mẹ:Không ai là một hòn đảo, con người sống cần có nhau. Mỗi người chỉ có thể sống khi biết liên đới với người khác. Xin Chúa cho chúng con ý thức về phận hèn của mình, để biết đón nhận những thiếu sót của anh em và giúp nhau sửa lỗi, nhất là cùng nhau cầu nguyện để giúp nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ có tài có phép, xin dạy chúng con cầu nguyện,biết cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau. 

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng