17/06/2017
1856
17.06.2017
Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên
 
Tin Mừng: Mt 5, 33-37
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: 'Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra". Đó là lời Chúa.
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không” (Mt 5,37).
 
Như Mẹ: Con người hay thay đổi. Hứa rồi lại rút lời. Chúa Giêsu dạy không cần phải thề thốt gì cả, nhưng hễ có thì phải nói “có”, không thì phải nói “không”, không được thêm bớt, còn thêm bớt là do ma quỷ.
 
Với Mẹ: Chúa là Đấng trung thành. Chúa hứa điều gì thì Chúa sẽ thực hiện, Chúa không hề thay đổi, trước sau như một. Xin Chúa giúp chúng con sống thành thật trong thế giới giả dối này để chân lý Chúa ngày càng được sáng tỏ.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ khiêm nhường trước Thiên Chúa. Mẹ luôn trung thành trong thái độ khiêm nhường đó, ngay cả khi Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con sống khiêm nhường và thành thật trước Thiên Chúa cũng như trước người đời.
 
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui