17/09/2018
1982

17.09.2018

Thứ Hai – Tuần 24 TN

Th. Rôbertô Bellarminô, gm-tsht    

 

Tin Mừng: Lc 7,1-10

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: "Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta". Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm".

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: "Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Xin Ngài nói một lời thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Lc 7,7).

 

Như Mẹ: Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay có lòng yêu thương người nô lệ của mình, đồng thời cũng rất tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu. Ông chỉ dám xin Chúa nói một lời, và ông tin người nô lệ của ông được khỏi bệnh. Và quả thật, Chúa Giêsu đã ngạc nhiên về lòng tin của ông.

 

Với Mẹ: Niềm tin mạnh mẽ của viên sĩ quan đã khiến cho chúng con cảm thấy bối rối, xấu hổ khi nhìn lại đức tin của bản thân, bởi lẽ chúng con chỉ mới tuyên xưng niềm tin của mình một cách hời hợt. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin non yếu của chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin Mẹ tăng thêm niềm tin cho chúng con, giúp chúng con biết sống phó thác vào tay Chúa quan phòng, như Mẹ đã sống xưa kia.

 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui