17/12/2018
1076

17.12.2018

Thứ Hai – Tuần 3 MV

 

 

Tin Mừng: Mt 1,1-17

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara †bởi bà Thamar‡; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.

Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu ông Ápraham” (Mt 1,1).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã sinh ra làm người, có một nguồn gốc nhân loại rõ ràng. Người đã chấp nhận mang lấy thân phận con người như bao người khác, ngoại trừ tội lỗi; nhờ thế, con người chúng ta mới có thể được đưa vào dòng dõi của Đấng Cứu Thế.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa đã đến với chúng con trong thân phận nghèo hèn nơi hang đá Bêlem. Nhiều người đã đến bái lạy và tôn thờ Chúa, nhưng vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con biết dùng đời sống của mình để đem Tin Mừng cứu độ đến với mọi người.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con, để chúng con sống xứng đáng là con cháu của tổ phụ Ápraham.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui