19/06/2017
1909
19.06.2017
Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên
 
Tin Mừng: Mt 5, 38-42
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác” (Mt 5,39).
 
Như Mẹ: “Không chống cự người ác” là một trong những giáo huấn quan trọng mà Chúa Kitô dạy chúng ta về giới luật “yêu thương tha nhân như chính mình”. Tình yêu khởi đi từ sự tha thứ, từ sự khiêm nhường bao dung ngay cả với những ai gây đau khổ cho mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa! Yêu thương kẻ yêu thương mình thì thật dễ dàng với chúng con. Nhưng yêu người gian ác đối với chúng con thì thật là khó. Xin cho chúng con có lòng hiền hoà đối với những kẻ ngược đãi chúng con.
 
Nhờ Mẹ Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin thương chuyển cầu cùng Chúa ban ơn giải thoát cho những ai đang bị giam cầm tù tội, đau khổ, hận thù và chia rẽ. Xin cho họ trở nên hiền lành với mọi người.
 
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
úng con siêng năng rước Chúa một cách xứng đáng.
 

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui