21/11/2017
1300

21.11.2017

Thứ Ba – Tuần 33 TN

Đức Mẹ dâng mình

                                

Tin Mừng: Mt 12,46-50
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 

Một hôm, khi Đức Giêsu đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng : Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng : Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ? Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50).

 

Như Mẹ:Thực thi ý Chúa là điều quan trọng đối với người tín hữu. Tuy nhiên, trong thực tế, con người ta thích làm theo ý mình hơn ý Chúa, nhiều lúc còn buộc Chúa theo ý mình. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta qua việc Người đã hết lòng thực hiện ý Cha. Vì đối với Chúa Giêsu, thi hành ý Cha là lương thực, là lẽ sống của Người.

 

Với Mẹ: Ý Chúa là muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ. Xin Chúa ban ơn soi sáng để loài người chúng con biết nhận ra ý Ngài trong cuộc đời mà thực hiện cho trọn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin Mẹ giúp chúng con thực hành Lời Chúa trong đời sống thường ngày với lòng mến thiết tha.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương