22/04/2019
931

22.04.2019

Thứ Hai

Tuần Bát Nhật PS         

 

Tin Mừng: Mt 28,8-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".

Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em” (Mt 28,9).

 

Như Mẹ: Chúng ta thường ảo tưởng, mong ước được thấy những điều siêu phàm lạ mắt từ nơi Chúa. Còn Chúa lại hiện diện trong những điều rất tầm thường, nơi những tâm hồn khiêm hạ và luôn tín thác nơi Người. Chúa hiện diện ngay bên cạnh chúng ta nhưng chúng ta lại không nhận ra Người.

 

Với Mẹ: Người nữ đã và đang đóng góp rất lớn trong việc thăng tiến xã hội. Xưa kia Chúa đã hiện ra với các người phụ nữ; thì ngày nay xin Chúa tiếp tục hiện diện trong cuộc đời của họ, để họ đóng góp tích cực hơn trong việc bảo vệ sự sống và canh tân xã hội trần thế này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết để cho Chúa tự do hoạt động và hiện diện trong cuộc đời chúng con theo gương Mẹ.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui