24/11/2017
1800

24.11.2017

Thứ Sáu – Tuần 33 TN

CÁC THÁNH TĐVN, lễ trọng                      

Tin Mừng: Ga 17,11b-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Ðức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

 “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11).

 

Như Mẹ:Hiệp nhất là một đòi hỏi cần thiết đối với những người môn đệ của Chúa Giêsu. Sự hiệp nhất sẽ tạo nên sức mạnh và tính liên kết giữa những người trong gia đình đức tin. Ở đâu có sự hiệp nhất yêu thương ở đó có sự hiện diện của Thiên Chúa.

 

Với Mẹ:Những người tin vào Chúa Kitô đang chia năm sẻ bảy, đó là một dấu tiêu cực khó làm chứng cho niềm tin. Xin Chúa liên kết những người tin vào Chúa nên một với nhau, để thế gian tin rằng chúng con đều là môn đệ đích thực của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, Mẹ là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa, xin Mẹ dạy cho chúng con biết góp phần xây dựng tình hiệp nhất trong Hội Thánh.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 


 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương