25/03/2019
1447

25.03.2019

Thứ Hai

LỄ TRUYỀN TIN

 

Tin Mừng: Lc 1,26-38

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà. Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28).

 

Như Mẹ: Để thực hiện kế hoạch cứu độ, Thiên Chúa đã mời gọi một con người khiêm tốn để cộng tác với mình là trinh nữ Maria của vùng quê Nadarét nghèo khổ. Đức Trinh Nữ đã được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Vì tấm lòng trong trắng, vì luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, Mẹ đã trở nên gương mẫu và là Mẹ của tất cả người Kitô hữu chúng ta.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xưa kia Con Chúa đã đến trần gian làm người nhờ hai tiếng “xin vâng” đầy can đảm và khiêm nhường của Mẹ Maria. Qua Mẹ, Chúa ở cùng chúng con. Xin cho chúng con được phúc luôn có Chúa ở cùng, để như Mẹ, sẵn sàng đáp lại thánh Chúa trong cuộc đời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con, để nhờ công phúc của Mẹ, chúng con được Chúa chúc lành.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui