25/07/2017
1152

25.07.2017

Thứ Ba – Tuần 16 TN – Năm A

th. GIACÔBÊ, tông đồ - lễ kính

 

Tin Mừng: Mt 20,20-28

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài".

Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người". Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không” (Mt 20,22).

 

Như Mẹ: Sau bao năm theo Chúa, các tông đồ vẫn còn tính toán hơn thiệt, và vẫn mơ ước có một địa vị cao. Thái độ đó là thái độchung của con người. Chúng ta chỉ có thể vượt qua những tham lamtrong bản tính của con người, khi chúng ta biết sống khiêm nhường và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.

 

Với Mẹ: Khiêm nhường đi theo con đường thập giá là một đòi hỏi của người môn đệ Chúa. Xin Chúa giúp chúng con hiểu được đòi hỏi ấy, mà chấp nhận vác thánh giá của đời mình hằng ngày mà theo Chúa. Xin cũng giúp chúng con đủ sức uống chén đắng mà Chúa đã uống vì phần rỗi của loài người chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin dạy chúng con biết sống an vui với địa vị Chúa đã đặt cho mỗi người chúng con.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương

114.864864865135.135135135250