28/02/2018
1226

28.02.2018

Thứ Tư – Tuần 2 MC

 

Tin Mừng: Mt 20,17-28

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22).

 

Như Mẹ: Ở đời, người ta thích “ăn trên ngồi trước”, thích làm “lớn” hơn làm “nhỏ”. Chúa Giêsu dạy phải sống ngược lại: theo Chúa không phải là để có địa vị cao sang, nhưng là phải đi con đường hẹp của thập giá. Đó là tinh thần mà chính Đức Giêsu đã sống và mời gọi các môn đệ hãy sống như Ngài.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho người tín hữu của Chúa, dù sống trong địa vị nào, luôn phục vụ con người với một tình yêu và lòng nhiệt thành vì danh Chúa. Khi gặp khó khăn thử thách, xin cho họ biết nghĩ về Chúa, đủ sức cầm chén đắng cùng uống với Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ đã đi theo Chúa đến cùng, xin đồng hành với chúng con trên cuộc lữ hành đức tin này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng