28/08/2017
1883

28.08.2017

Thứ Hai – Tuần 21 TN – Năm A

Th. Augustinô, gmtsht - lễ nhớ

 

 

Tin mừng: Mt 23,13-22

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

"Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

"Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?

"Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Đấng ngự trên ngai toà ấy mà thề". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình” (Mt 23,13).

 

Như Mẹ:Khi xưa, Chúa Giêsu đã lên án các kinh sư và người Pharisêu là vì thái độ giả hình của họ. Ngày nay, xung quanh chúng ta cũng có nhiều người sống giả hình: miệng thì nói ngon nói ngọt, mà lòng thì lại chứa đầy nọc độc hổ mang. Còn chúng ta thì sao? Nếu không muốn bị chúc dữ, chúng ta hãy sống cho ra sống, bụng nghĩ sao nói vậy.

 

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi! Những người sống giả hình hay “đạo đức giả”, thường có một kết cục xấu. Xin cho chúng con luôn sống thật trong lời nói cũng như hành động: thật với Chúa, thật với tha nhân và thật với chính bản thân mình.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ giúp chúng con biết cải đổi con người mình mỗi ngày, để chúng con được sống trong ân sủng và bình an của Chúa.

 

Trong Mẹ:Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui