29/06/2019
888

29.06.2019

Thứ Bảy

THÁNH PHÊRÔ và PHAOLÔ, tông đồ

 

 

Tin Mừng: Mt 16,13-19

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh thật là người có phúc” (Mt 16,17).

 

Như Mẹ: Ông Phêrô đã tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ông tin vào Chúa, không phải do ông tự tìm kiếm hay do người phàm nào đó giúp ông. Nhưng chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông biết mà tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống. Ông thật là người có phúc.

 

Với Mẹ: Lạy Cha, thánh Phêrô đã nêu gương cho chúng con về việc làm chứng cho niềm tin vào Chúa Kitô, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính mạng sống của mình. Chúng con là người có phúc vì được làm con Cha. Xin cho chúng con kiên vững trong đức tin mà sống thánh thiện giữa đường đời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin dạy chúng con biết tuyên xưng niềm tin của mình bằng chứng tá cuộc sống hằng ngày theo gương của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

  
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui

114.864864865135.135135135250