29/08/2017
1801

29.08.2017

Thứ Ba – Tuần 21 TN – Năm A

Th. Gioan tẩy giả bị trảm quyết

 

 

Tin mừng: Mc 6,17-29

 

Tin mừng theo thánh Maccô.

 

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gio-an Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Ông Gioan là người công chính thánh thiện” (Mc 6,20).

 

Như Mẹ: Ông Gioan đến để làm chứng cho sự thật, và ông sống thật công chính thánh thiện.Ngay cả tên vua Hêrôđê, dù bất chính, cũng phải công nhận tư cách sống của ông Gioan. Điều này được chứng minh qua việc ông đã can đảm phản đối lối sống vô luân của vua Hêrôđê, cho dù phải mất mạng.

 

Với Mẹ: “Sự thật sẽ giải thoát anh em”, xin Chúa giúp chúng con luôn luôn biết sống theo sự thật để được tự do. Chúa chính là Sự Thật, xin cho chúng con một lòng gắn bó với Chúa, để chúng con có đủ can đảm làm chứng cho Sự Thật giữa thế giới giả dối này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin Mẹ giúp chúng con biết siêng năng đọc Kinh Thánh để khám phá ra sự thật từ cuộc đời của Chúa Giêsu mà đi theo Ngài cho đến cùng.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 

 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương