30/06/2018
1065

30.06.2018                                                                 
Thứ Bảy
Các th. tử đạo tiên khởi của Rôma
                                                                                     
Tin Mừng: Mt 8,5-17
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.
Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8).
 
Như Mẹ: Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay, vừa khiêm nhường lại vừa tin tưởng vào Chúa Giêsu. Ông đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu, nhờ thế, Chúa Giêsu đã ra tay cứu chữa cho tôi tớ của ông. Là con cái của Chúa, chúng ta rất cần sống khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa như ông đại đội trưởng này.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu tỏ lòng trí chúng con. Chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng chúng con, nhưng xin Chúa nói một lời, để tâm hồn của chúng con được lành mạnh.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin Mẹ nâng đỡ những ai đang cảm thấy yếu nhược về tinh thần cũng như cơ thể, để họ được mạnh sức nhất là về tâm hồn mà sống đạo cho nên.
 
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui