01/11/2016
1820
HÁT VỀ MẸ
 
HOA MÂN CÔI
 
ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.
 
1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần,như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 
2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 
3. Khi hân hoan cõi lòng, như ngày Con Chúa phục sinh. Như khi môn sinh nhận Thánh thần, như khi Mẹ về trời vinh sáng. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 

 
CÙNG NHAU SUY NIỆM VỀ THÁNG CÁC LINH HỒN
 
GỐC TÍCH SỰ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC, CÙNG VỀ NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM TRONG THÁNG NÀY 

1. Vậy gốc tích sự cầu nguyện cho kẻ đã qua đời vốn có từ đời đạo cũ và dân Giudêu xưa. Trong sấm truyền cũ có chép tích ông Giuđa Macabeo, là quan tướng dân Giudêu, khi đã đánh trận toàn công, đoạn thì thu được hai vạn hai ngàn đồng bạc gửi về thành Giêrusalem, xin thầy cả cầu cho linh hồn những lính đã phải tử trận. 

Trong đạo mới, vốn cũng quen cầu nguyện cho kẻ chết nữa. Từ đời các thánh tông đồ về sau, khi làm lễ, lúc đã truyền phép Mình Máu Thánh rồi, thì vốn cầu nguyện cho kẻ chết. 

Đức Chúa Giêsu lên trời được 200 năm, khi bà thánh Phephetua đã phải bắt vì đạo cùng phải giam trong ngục, thì Đức Chúa Trời soi cho bà thánh ấy biết em phạt trong luyện ngục. Bà thánh Phephetua biết làm vậy thì thương em lắm, liền đọc kinh kêu van hãm mình ăn chay đền tội vì tội em ít lâu, đoạn Đức Chúa Trời cho bà thánh ấy được xem thấy em mình đã ra khỏi luyện ngục cùng được sáng láng vui vẻ cho trọn. 

Khi bà thánh Monica, là mẹ ông thánh Augustino, gần qua đời thì dặn bảo con rằng: “Ở con, khi mẹ chết rồi thì con đừng lo làm ma to, cùng xây lăng mộ trang hoàng lịch sự cho mẹ làm chi; một hãy nhớ cầu nguyện cho mẹ khi con làm lễ Misa mọi ngày đừng quên bao giờ. 

Chẳng những ông thánh Augustino năng làm lễ cầu nguyện cho mẹ, mà lại dù mẹ đã mất hơn 20 năm còn xin thầy cả nghĩa thiết làm lễ cầu cho linh hồn mẹ người nữa. 

Ông thánh Odilon, là bề trên cả dòng ông thánh Benedicto, chẳng những là siêng năng cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, mà lại cũng năng khuyên giục các thầy dòng thuộc về quyền người cầu nguyện nữa; lại truyền cho các thầy cả ấy làm lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục hằng năm, vào ngày 2-11 dương lịch. Tòa Thánh xét sự ấy làm ích cho các linh hồn lắm, thì truyền cho các thầy cả, các linh mục khắp thiên hạ hằng năm đến ngày hôm ấy cũng phải làm lễ, phải đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục nữa, cho nên gốc tích lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục thì bởi ông thánh Odilon mà ra. 

Chẳng những là người ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục đã lâu đời, mà lại đời xưa có nhiều nơi đã thành thói quen, hễ đến nửa đêm thì có người đi các phố các đường ngõ trong tỉnh trong làng, một tay cầm cái đèn sáng, một tay rung chuông, vừa đi vừa rao cả tiếng rằng: “Ở những kẻ ngủ hãy thức dậy cầu nguyện cho kẻ đã qua đời”. Khi người ta nghe thấy kẻ ấy rao, thì thức dậy đọc một hai kinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục.  

Những kẻ có đạo thường xin lễ qui lăng, lễ giỗ cho cha mẹ anh em mình đã qua đời, lại đến lúc dọn chết thì cúng ruộng nương, tiền bạc vào nhà thờ để xin lễ cho mình cùng xin lễ cho cha mẹ anh em mình vĩnh viễn mãi mãi. 

Chưa được bao lâu trong Hội Thánh đã lập ra một dòng nữ chỉ một việc cầu nguyện làm việc lành cầu cho linh hồn nơi luyện ngục; gọi là dòng các bà cứu lấy các linh hồn nơi luyện ngục. 

Lại năm 1915, Đức Giáo Hoàng Benedicto, có lòng thương các linh hồn cách riêng, đã ban phép rộng cho các thầy cả, được làm ba lễ chính ngày lễ cầu hồn. Còn về bổn đạo, người đã ban phép viếng nhà thờ cho được lãnh ân đại xá, gọi là ân xá vào, chỉ cho các linh hồn ngày hôm ấy, cũng như ngày lễ cả Rosario vậy.  

Còn gốc tích tháng cầu hồn thì bởi tại kẻ có đạo có lòng thương cho các linh hồn nơi luyện ngục thì quyết lấy mỗi năm một tháng, là tháng 11 dương lịch mà cầu nguyện riêng cho các linh hồn ấy, mới được non một trăm năm nay. Tòa Thánh đã lấy việc ấy làm ưng cùng ban nhiều ân xá cho kẻ làm việc lành cho các linh hồn trong tháng ấy. 

Cho được giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục trong tháng này thì nên làm những việc này:  

1- Sáng ngày ra, khi ta vừa mới thức dậy, thì nên chỉ mọi việc lành ta sẽ làm, mọi sự khó ta sẽ chịu trong ngày hôm ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục. 

2- Ta nên xem lễ mọi ngày chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, khi có thể xem được. 

3- Ta nên xin ít nhiều lễ cho các linh hồn, có thể xin được bao nhiêu thì hãy xin bấy nhiêu. 

4-  Ta nên xưng tội đôi ba lần và chịu lễ nhiều lần cùng lãnh nhiều ân xá cho các linh hồn nơi luyện ngục. 

5- Ta cũng nên năng lần hạt và cầu cho các linh hồn nữa. 

6- Lại thỉnh thoảng ta cũng nên viếng cùng sửa sang lại mồ mả ông bà anh chị em. 

Nếu ta làm bấy nhiêu việc ấy trong tháng này, thì sẽ yên ủi giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục và sẽ mở cửa thiên đàng ra cho ít nhiều linh hồn được vào, lại sẽ được nhiều ích cho ta nữa. 

Lạy Chúa tôi lòng lành vô cùng, tôi xin dâng cho Chúa tôi mọi việc lành tôi sẽ làm, mọi sự khó tôi sẽ chịu trong tháng này mà giúp đỡ cứu chữa các linh hồn đang phải giam phạt khổ sở trong luyện ngục: xin Chúa tôi dủ lòng thương nhận lấy mà ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, được sáng soi mãi mãi chẳng cùng, Amen. 

Thánh Tích 

Chưa được mấy năm nay, có bà rất sốt sắng kia phải bệnh nặng đã lâu, cho nên ra yếu đuối gầy mòn quá lẽ, chỉ còn xương với da mà thôi. Bà ấy đã rước nhiều thầy thuốc danh sư, cùng đã uống hết nhiều thuốc lắm. Thoạt mới uống chén thứ nhất thứ hai thì bệnh xem ra bớt một chút; xong đến chén thứ ba thứ bốn thì bệnh lại hoàn nguyên như trước, mà có khi còn gia tăng hơn. Thuốc nào cũng thế. 

Bà ấy thấy vậy thì chẳng uống thuốc nữa, một quyết cầu xin các linh hồn nơi luyện ngục chữa cho mình đã. Bà ấy tin thật các linh hồn, bởi phải chịu khổ sở lắm, thì hay thương hay giúp kẻ chịu đau đớn khốn khó nữa.  

Vậy tháng cầu hồn cho các linh hồn nơi luyện ngục đã đến, bà ấy quyết xưng tội chịu lễ cùng đọc kinh cầu nguyện mọi ngày trong tháng ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục, lại xin những người chị em đạo đức sốt sắng hợp ý cùng mình mà cầu nguyện làm việc lành cho cho các linh hồn nữa. 

Vậy chưa hết tuần đầu tháng thì bệnh kẻ liệt đã bớt nhiều lắm và một ngày một bớt hơn nữa; đến ngày thứ ba mươi thì bệnh khỏi thật. Bà ấy vui mừng quá sức, thì đi xưng tội chịu lễ tạ ơn các linh hồn nơi luyện ngục. 
(Trích lại: xuanha.net)
 
CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Hát hoặc Đọc Thánh Vịnh)
 
Hát: Từ Vực Sâu
 

 
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 
 
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 
 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-diên trông cậy Chúa Trời. 
 
Đọc Thánh Vịnh: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm (129 {130})
 
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

KHẨN CẦU MẸ
 
KINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
 
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi là Đấng phù hộ kẻ có đạo, bầu chữa loài người ta, cùng thắng dẹp mọi thù nghịch cùng Đức Chúa Trời. Nay chúng con sấp mình xuống kêu van nài xin trước toà Đức Mẹ, tin chắc sẽ được Đức Mẹ động tình thương cứu giúp trong buổi khốn khó này. Chẳng đáng cậy vì công việc chúng con, một cậy lòng nhân từ hải hà Đức Mẹ mà thôi. Trong lúc loài người phải khốn nạn thế nầy, chúng con lấy lòng trông cậy chạy đến cùng Trái Tim cực sạch, cực lành Đức Mẹ. Chúng con xin dâng mình chúng con cho Trái Tim Đức Mẹ, hợp làm một cùng cả và Hội Thánh là Mình Mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu đang phải nhiều nỗi đau khổ trong thân thể mình trăm phương ngàn cách. Lại chúng con cũng xin dâng cho Đức Mẹ trót mình chúng con cùng cả thế giới đang kình địch ghen ghét đâm giết lẫn nhau nữa. Kìa biết bao sự tàn phá về đàng vật chất cùng tinh thần. Biết bao cảnh khổ đau trong gia đình. Kẻ làm cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái, cùng những kẻ bé thơ vô tội phải thiệt mạng, biết bao thân xác phải vết thương rách nát giữa đám hồn chiên. Biết bao linh hồn âu lo khiếp sợ vì hòng hư mất đời đời.
 
Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy xem đến các sự tân khổ ấy mà động lòng thương cùng. Lạy Mẹ từ bi, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho thiên hạ được bình yên, được ơn hiệu nghiệm khiến lòng người thế chóng đổi là dẫn đàng đưa người ta đến sự bình yên vững bền.
 
Lạy Nữ Vương ban sự bằng yên, xin cầu cho chúng con, xin ban cho thế giới còn loạn lạc được bằng yên như mọi dân tộc mong ước bấy lâu: được bằng yên trong sự chân thật, trong đàng công chính và trong yêu mến Chúa Giêsu.
 
Xin Mẹ ban cho thiên hạ được bằng yên: bằng yên cả gươm giáo, cả tâm hồn để đâu đó được thái bình và nước Chúa một ngày một lan rộng.
 
Xin Mẹ thương đến những người ngoại giáo còn ngồi trong bóng sự chết. Xin Mẹ ban cho các kẻ ấy được bằng yên, xin Mẹ làm cho mặt trời soi đàng công chính cùng chiếu đến kẻ ấy, để hoà tiếng cùng chúng con mà hát mừng Chúa Cứu Thế rằng: “Sáng danh Chúa cả trên cao và bằng yên cho mọi người ngay lành dưới thế.”
 
Xin Mẹ thương đến những dân lành lầm lạc bất phục Hội Thánh, nhất là những kẻ nguyên có lòng tôn kính Mẹ cách riêng. Xưa chẳng nhà nào mà chẳng trưng bày ảnh tượng Đức Mẹ mà rày còn phải thu dấu chờ đợi ngày thong long. Xin Mẹ ban cho các kẻ ấy được bằng yên và đưa về đoàn chiên của Chúa Giêsu phục quyền một Đấng chăn.
 
Xin Mẹ cầu bầu cho Hội Thánh được bằng yên và được thong dong mọi đàng. Xin Mẹ ngăn cản phong trào tôn sùng vật chất hằng cuồn cuộn tràn ngập thế giới. Xin Mẹ ban cho kẻ có đạo được thêm lòng mộ mến đàng thanh sạch và giữ các nhân đức sốt sắng mở nước Chúa để thêm công và thêm số kẻ thờ phượng Chúa một ngày một hơn.
 
Sau hết, như xưa đã dâng Hội Thánh và cả loài người cho Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu để nhờ Người bênh vực, thì loài người được thắng trận và được rỗi thế nào, thì rày, cũng một lẽ ấy từ hôm nay chúng con xin dâng Hội Thánh và cả loài người chúng con cho Đức Mẹ và Trái Tim cực sạch Đức Mẹ, để Đức Mẹ thương che chở và làm cho nước Chúa được chóng khải hoàn; các dân tộc được hoà hợp với nhau mà làm lành cùng Đức Chúa Trời, và cao rao Đức Mẹ là Đấng có phúc. Lại từ bắc chí nam hợp cùng Đức Mẹ hát mầng ca vịnh ngợi khen kính mến và tán tạ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự chân thật, là sự sống cùng là sự bằng yên. Amen.
 
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT
   

 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
114.864864865135.135135135250