03/12/2015
1726
HÁT VỀ MẸ
 
MẸ ĐẦY ƠN PHÚC (LM. THÀNH TÂM)
 
ÐK. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc đã sinh Con Chúa Trời. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, Mẹ chớ quên con. 
 
1. Mẹ được ơn trinh thai đẹp xinh, nào ai sánh bằng? Là vầng trăng đêm thu trong sáng chiếu soi dương trần. Là mùa xuân muôn hoa tươi thắm tỏa lan muôn phương. Là tình thương bao la dung thứ những khi lỗi lầm. 
 
2. Mẹ đầy dư ơn thiêng cao quý đoàn con kính chào. Là niềm tin yên vui chan chứa suối ơn dạt dào. Là vì sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi. Là vòng tay yêu thương êm ái ủi an bao người.
 

 
CÙNG NHAU SUY NIỆM VỀ THÁNG CÁC LINH HỒN
 
VỀ NHỮNG LẼ LÀM CHỨNG CÓ LUYỆN NGỤC 

1.- Dù trong đạo cũ đời xưa, dù trong đạo mới bây giờ người ta vốn cầu nguyện cho kẻ đã qua đời. Ấy là điều làm chứng thật có luyện ngục. 

Vì chưng người ta chẳng có cầu nguyện cho kẻ lành sạch hết mọi tội, vì kẻ ấy đã lên thiên đàng rồi, chẳng còn thiếu điều gì mà phải nhờ kẻ sống cầu nguyện cho mình. Lại người ta không cầu nguyện cho những kẻ đã mất linh hồn sa hoả ngục rồi, vì dù người ta có cầu nguyện cho họ thì cũng công vô ích. 

Vậy người ta cầu nguyện cho ai? Ắt hẳn là người ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì chưng chẳng còn có nơi nào khác mà phạt những kẻ chết, khi chưa được sạch đủ, đáng lên thiên đàng, nhưng mà cũng chẳng có mắc tội đến nỗi phải sa hoả ngục. 

Vì vậy người ta cầu nguyện cho kẻ đang phải giam phạt nơi luyện ngục được chóng ra khỏi nơi đau đớn khốn nạn ấy mà lên thiên đàng. 

Vả lại sự có luyện ngục chẳng phải là điều để mặc ai muốn tin, hay chẳng tin thì mặc ý mình đâu; mà là điều trong đạo buộc nhặt phải tin. Trong sấm truyền cũ có lời Đức Chúa Thánh Thần đã dạy tỏ tường rằng: “Sự nhớ cầu cho kẻ đã qua đời được khỏi tội là ý lành phải lẽ, cùng làm ích cho kẻ ấy mọi đàng”. Trong sấm truyền mới có lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: «Ngươi hãy tính toán và làm hoà cùng kẻ có việc với ngươi đang khi ngươi còn sống, kẻo kẻ ấy bắt cùng nộp ngươi cho quan xét, mà quan xét sẽ giao phó ngươi cho lý hình bỏ vào ngục, mà Ta bảo cho ngươi biết, ngươi chẳng ra khỏi đấy cho đến khi ngươi trả hết nợ; dù một phân một ly cũng chẳng tha đâu”

Vậy cứ như lời ông thánh Augustino cắt nghĩa, Đấng ta mắc nợ là Đức Chúa Trời; quan xét là Đức Chúa Giêsu là đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ngục ấy là luyện ngục; những kẻ giam cầm trong nơi ấy thì phải trả hết nợ, phải đền hết tội mình cho đủ mới được ra khỏi. 

Chẳng những là Đức Chúa Giêsu đã lấy lời mà phán dạy cho ta biết luyện ngục, mà lại khi Người đã chịu chết trên cây Thánh giá đoạn, thì Người xuống ngục tổ tông yên ủi, cùng đem tin lành cho linh hồn các thánh tổ tông cùng các kẻ lành giam trong ấy nữa. 

2.- Hội Thánh cũng buộc nhặt hết mọi người có đạo phải tin có luyện ngục, cùng đã ra hình phạt rất nặng cho những kẻ cứng lòng chẳng tin điều ấy nữa. Toà thánh cùng các đấng giám mục khắp thiên hạ xưa đã họp công đồng tại thành Tridentino mà ra lề luật này: «Ai dám nói rằng: người ta đã chịu phép giải tội đoạn và đã ra khỏi tội rồi thì nên trọn lành nên sạch ngay, cùng khỏi hết mọi hình phạt, đến nỗi kẻ ấy chẳng còn phải đền tội gì ở đời này, hay là đời sau trong luyện ngục một chết lúc nào thì được lên thiêng đàng ngay tức thì; ai cả dám nói quyết điều ấy thì người đó là người nói rối đạo, là kẻ phạm đến đức tin cách nặng; người đó chẳng còn thuộc về Hội Thánh nữa”. Các đấng thông thái có chức quyền trong Hội Thánh và các bổn đạo, từ xưa đến nay, đều tin có luyện ngục mãi, chẳng hồ nghi bao giờ. 

Bời vì Hội Thánh đã biết có luyện ngục, cho nên hằng nhớ hằng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục mãi, cùng truyền cho các linh mục phải cầu nguyện cho các linh hồn kẻ đã qua đời, lúc dâng lễ Misa, lại khuyên bảo giục giã hết mọi người đọc kinh cầu nguyện, thí của cho kẻ nghèo khó, cùng dâng các việc lành mình làm chỉ cho kẻ đã qua đời. 

Về phần ta chết đoạn thì Hội Thánh cũng sẽ cầu nguyện và khuyên giục kẻ có đạo đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn ta nữa; Hội Thánh sẽ hằng giúp đỡ ta cho đến khi ta được ra khỏi lửa cực nóng ấy. 

Ôi ! khi suy đến điều ấy thì ta phải ngợi khen tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho ta được đạo thánh Người, và thêm lòng mến Hội Thánh là mẹ rất nhân lành hay thương giúp ta, khi ta sống cùng chết đoạn, hơn cha mẹ phần xác thương con mình bội phần. 

Lạy Đức Chúa Cha, con tin vững vàng các điều về luyện ngục, vì Chúa Con đã dạy con điều ấy, cùng vì Chúa Con đã soi sáng cho Hội Thánh buộc phải tin điều ấy nữa; Xin Chúa Con cho con được siêng năng giúp đỡ các linh hồn ở luyện ngục. 

Thánh Tích

Năm 1418, có một thầy dòng ở nước Pháp vượt biển sang thành Giêrusalem, viếng những nơi Đức Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ. Khi trở về lúc vượt biển thì phải cơn phong ba dạt vào gò Xicilia, thì lên đất mà xem phong cảnh xứ ấy thế nào. 

May thầy ấy gặp một người tu hành ở đảo ấy đã lâu năm, ăn chay đền tội, làm việc lành đêm ngày. Hai thầy ấy nói năng cùng nhau về sự tập đi đàng nhân đức cùng về sự bỏ mọi sự sang trọng thế gian một lúc lâu, đoạn thầy tu hành ấy hỏi thăm quê quán thầy dòng ấy ở đâu. 

Khi đã biết quê thầy dòng ấy ở nước Pháp, thì lại hỏi thầy ấy có quen biết thầy Odilon chăng? Thầy dòng ấy thưa rằng: “Thầy Odilon là bề trên cả dòng ông thánh Benedicto, là đấng đạo đức, khôn ngoan, cùng đã nổi danh tiếng trong Hội Thánh. Thầy hỏi tôi điều ấy làm chi”. 

Thầy tu hành thưa lại rằng: “Ở gần đây có vực sâu nặng chỗ ngọn lửa cháy lên, và nghe tiếng những linh hồn đền tội mình chưa đủ, kêu khóc khốn nạn lắm; lại chưa được mấy ngày nay, tôi lại nghe thấy quỉ kêu trách thầy Odilon, cùng các thầy dòng ông ấy, vì năng làm phúc, và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, cho nên những linh hồn ấy chóng được khỏi chốn ấy, chẳng phải giam lâu. 

“Vì vậy khi đã trở về đến quê nhà, thì xin thầy đến cùng thầy Odilon mà trình cho thầy ấy biết điều ấy, để cho thầy ấy cùng các thầy trong dòng thầy ấy càng được vững lòng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục một ngày một hơn” 

Thầy dòng vâng lời thầy tu hành, khi vừa về đến nhà quê, liền đi trình thầy Odilon các điều trước sau, thầy Odilon nghe biết làm vậy, thì viết tờ truyền cho các nhà dòng thuộc về quyền thầy ấy coi sóc, hằng năm, ngày hôm sau ngày lễ Các Thánh, thì phải làm mỗi thầy một lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, như ta đã nói trong bài ngày mồng một trước này.

CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Hát hoặc Đọc Thánh Vịnh)
 
Hát: Từ Vực Sâu
 

 
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 
 
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 
 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-diên trông cậy Chúa Trời. 
 
Đọc Thánh Vịnh: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm (129 {130})
 
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

KHẨN CẦU MẸ
 
KINH HÃY NHỚ
 
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
 
KINH LẠY THÁNH MẪU
 
Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mắt thương xem trong thì lâm tử. Amen. 
 
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT
 

 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
114.864864865135.135135135250