05/11/2016
1222
HÁT VỀ MẸ
 
XIN VÂNG (LM. MI TRẦM)
 
1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.  
 
2. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông gai tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.  
 

 
CÙNG NHAU SUY VỀ CÁC LINH HỒN

VỀ HÌNH PHẠT THỨ NHẤT LINH HỒN PHẢI CHỊU LÀ KHÔNG ĐƯỢC XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI
 

1- Các thánh hợp một ý cùng nhau mà dạy rằng: hình khổ đau đớn và dữ dằn nhất các linh hồn phải chịu trong luyện ngục là không được xem thấy mặt Đức Chúa Trời. Ở thế gian này ta chẳng thể hiểu nổi sự lìa xa mặt Đức Chúa Trời là sự khốn cực cay đắng là thế nào, vì ta chưa bao giờ được xem thấy mặt Người, cũng chẳng bao giờ ta đã có lòng kính mến Người hết lòng hết sức; nhưng mà các linh hồn nơi luyện ngục đã được xem thấy Người khi chịu phán xét riêng, đã biết rõ Người thật là cực tốt cực lành, đã kính mến Người hết lòng hết sức, cho nên hằng ước ao khao khát đến cùng Người, cho được hưởng nhan thánh của Người. Sự hằng ao ước khao khát xem thấy mặt Đức Chúa Trời luôn mà chẳng được thì làm cho các linh hồn cay đắng khốn cực như phải cơn hấp hối mãi mãi, ra như sắp chết mà không chết được. Ta hãy tưởng tượng như người ngạt thở gần chết, muốn thở ra thở vào mà không làm sao thở được, cho nên người ấy phải đau đớn khốn cực quá lẽ. Vậy Đức Chúa Trời là như hơi như khí các linh hồn hằng phải thở ra thở vào cho được sống, mà không sao thở được nghĩa là không được xem thấy mặt Đức Chúa Trời như lòng mình ước ao khao khát thì đau đớn khốn cực hầu như sắp chết ngạt luôn luôn.

Lạy Chúa nhân lành vô cùng, xin cứu các linh hồn nơi luyện ngục được cho khỏi hình phạt khổ cực dường ấy, xin cho các linh hồn chóng được hưởng nhan thánh cực tốt cực lành Chúa. Xin cứu các con cái Cha ra khỏi ngục tù mà đem về quê thật ở làm một cùng Cha. 

2- Các linh hồn nơi luyện ngục hằng trông mong ước ao cho được về quê thật là Nước Thiên Đàng. Các linh hồn ấy biết Thiên Đàng là nơi đầy dẫy những sự thanh nhàn vui vẻ vô cùng, là chính quê thật của mình mà chưa được về, chưa được hưởng mặt Chúa là Cha cực tốt cực lành, là cội rễ mọi phúc, là nguồn mạch mọi ơn lành, lại còn phải giam ở chốn ngục tù lâu ngày lâu tháng lâu năm, thì biết linh hồn ấy khốn cực là dường nào! Các linh hồn ấy hằng kêu lên những lời thảm thiết rằng: Hỡi thương ôi! chúng tôi phải giam ở chốn khốn cực này cho đến bao giờ? Ôi! Bao giờ chúng tôi mới được lên thiên đàng là quê thật chúng tôi. Bao giờ mới được gặp mặt cha mẹ anh em chúng tôi đang hưởng phúc trên thiên đàng? Bao giờ mới được xem thấy mặt cực vui cực lành Chúa tôi? Hỡi cửa thiên đàng! Hỡi cửa hằng sống đời đời! hãy mở ra cho chúng tôi được vào! 

Vậy chính chúng ta là người mở được cửa phúc lộc ấy, vì lời cầu nguyện, vì của làm phúc bố thí của chúng ta là như chìa khóa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy được vào. Vì thế ta hãy chuyên chăm cầu nguyện, làm phúc bố thí cho người nghèo khó, thì ta sẽ mở thiên đàng ra cho các linh hồn ấy được vào mà ngợi khen tạ ơn Đức Chúa Trời đời đời. 

Lạy Chúa là Đấng nhân lành vô cùng, công bằng vô cùng, các linh hồn trongluyện ngục hằng khát khao, hằng kính mến Chúa hết lòng hết sức. Xin Chúa mau mau cứu các linh hồn khỏi lửa cực nóng cực dữ ấy mà đưa về quê thật hưởng nhan thánh Chúa. Amen.

Thánh Tích

Có một thiếu nữ kia đạo đức sốt sắng lắm, hay cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Một hôm, cô xem thấy một bà cô quen biết hiện về mình mặc áo trắng, khăn phủ đầu cũng màu trắng, tay bà ấy cầm tràng hạt là dấu chỉ khi còn sống bà kính mến Đức Mẹ lắm. Bà bảo cô rằng: Tôi đang phải giam trong luyện ngục, tôi không phải chịu hình khổ nào cả, nhưng chưa được xem thấy mặt Đức Chúa Trời, mà nguyên sự ấy thôi đã đủ làm tôi đau đớn cay đắng hơn mọi hình khổ khác! Trong hai tháng trời, bà hiện về với cô hơn 200 lần, những kêu van khóc lóc xin cô cầu nguyện cho. Bà ấy ước ao khao khát xem thấy mặt Đức Chúa Trời quá trí người ta hiểu, mà bởi vì chẳng được xem thấy tỏ tường thì tìm dịp cho được xem thấy Người ngự trong hình bánh, cho nên hay hiện về lúc thầy cả dâng lễ và cho người ta chịu lễ. Thiếu nữ thấy bà hiện về cùng mình luôn mãi làm vậy thì thương lắm, cô ra sức đọc kinh cầu nguyện xưng tội chịu lễ và hãm mình đền tội chỉ cho bà. Hết hai tháng tròn, cô thấy bà hiện về sáng láng tốt lành đưa tin cho cô biết mình đã được lên thiên đàng và hết lòng cám ơn cô vì đã cầu nguyện cho mình.

CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Hát hoặc Đọc Thánh Vịnh)
 
Hát: Từ Vực Sâu
 

 
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 
 
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 
 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-diên trông cậy Chúa Trời. 
 
Đọc Thánh Vịnh: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm (129 {130})
 
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

KHẨN CẦU MẸ
 
KINH XIN ƠN CHẾT LÀNH
 
Con lạy Rất Thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Nhất, là Đức Chúa Cha, có phép tắc vô cùng, đã ban cho Đức Bà được quyền phép cả trên trời dưới đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung kẻo phải chước dữ kẻ nghịch thù con. Amen.
 
Kính mừng...
 
Con lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Ngôi Thứ Hai, là Con Đức Chúa Trời cùng là Con một Đức Bà, đã ban cho Đức Mẹ cực quang cực minh soi sáng cả và thiên đàng. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung, xin soi sáng cho linh hồn con được lòng tin thật cùng mạnh mẽ kẻo phải u mê, hay là tin chước dối kẻ nghịch thù con. Amen.
 
Kính mừng...
 
Con lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Ba, là Đức Chúa Thánh Thần, đã ban cho Đức Bà đầy lòng vui kính mến Đức Chúa Trời. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con được lòng vui kính mến Đức Chúa Trời, trong khi con lâm chung cho con lấy sự khốn khó làm vui mừng. Amen.
 
Kính mừng...
 
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT
   

 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
114.864864865135.135135135250