09/11/2018
2345
HÁT VỀ MẸ
 
MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG  
 
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.  
 
ÐK. Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.  
 
2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Ðoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời. 
 
3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua. Mẹ ban cho được bền chí trung thành thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.  
 

 
CÙNG NHAU SUY VỀ ĐỜI SAU
 
VỀ SỰ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC KHÔNG CÒN LÀM ĐƯỢC VIỆC LÀNH GÌ, KHÔNG CÒN LẬP ĐƯỢC CÔNG PHÚC NÀO MÀ ĐỀN TỘI MÌNH NỮA 

1.- Khi người ta chết đoạn chẳng còn lập được công phúc nữa, vì khi linh hồn đã ra khỏi đời này, thì chẳng còn tự do chọn sự lành hay dữ. Trong Tân Ước có lời Đức Chúa Giê-su phán rằng: Hãy chịu khó mà làm việc khi đang còn sáng, kẻo đêm tối đến thì chẳng còn làm được việc gì. Ban ngày còn sáng nghĩa là khi còn sống ở thế gian. Đêm tối nghĩa là khi người ta đã chết, đã ra khỏi thế gian này. Giả như khi còn ở thế gian các linh hồn ấy có chịu một phân một ly những hình khổ linh hồn ấy phải chịu trong luyện ngục bây giờ thì đáng được công phúc vô cùng trên thiên đàng; nhưng phải chịu những hình khổ trong luyện ngục bây giờ thì chẳng được ơn ích gì, vì chỉ là để trả nợ mình khi đã mắc cùng Đức Chúa Trời mà thôi. Thương ôi! chịu nhiều hình khổ cự dữ dội 30 năm, ba bốn trăm đời và có khi còn lâu hơn nữa mà chẳng được công phúc gì, thì biết các linh hồn lấy sự ấy làm đau đớn là dường nào! Các linh hồn đã biết rõ sự ấy cho nên chỉ còn trông cậy ta giúp đỡ cứu chữa mình mà thôi. 

Các linh hồn trông cậy ta thì thật là phải lắm, vì chỉ có mình ta có thể giúp đỡ cứu chữa các linh hồn ấy được, chỉ có một kẻ còn đang chiến trận ở thế gian này lập được công phúc và trả được các nợ nần các linh hồn đã mắc cùng Đức Chúa Trời mà thôi. 

Đã hay rằng: Đức Chúa Trời hằng yên ủi, hằng thêm sức cho các linh hồn chịu khổ cho bằng lòng, nhưng mà chỉ mình ta mới giúp đỡ, cứu chữa các linh hồn khỏi hình khổ ấy mà thôi. Đã hay rằng: các thánh trên trời hằng trông mong ước ao các linh hồn được lên thiên đàng, nhưng mà có một mình ta mở được cửa thiên đàng cho các linh hồn được vào mà thôi. Đức Chúa Trời cũng đã ban quyền phép ấy cho ta và phép công bằng cùng nhân đức thương yêu buộc ta phải dùng quyền phép ấy mà giúp đỡ cứu chữa các linh hồn. Vậy bấy lâu nay ta có suy nhớ điều ấy chăng?

2.- Chẳng những các hình khổ linh hồn nơi luyện ngục phải chịu chẳng sinh ích lợi gì, chẳng thêm công phúc gì cho các linh hồn ấy, mà lại cả lời các linh hồn ấy cầu xin kêu van cũng chẳng giảm bớt chút nào sự khốn khó các linh hồn ấy phải chịu. Nhưng mà lời ta cầu nguyện, việc lành phúc đức ta làm có sức giúp đỡ cứu chữa các linh hồn ấy lắm lắm. Ta càng làm cầu nguyện, các làm nhiều việc lành bao nhiêu, thì ta càng giúp đỡ, càng giảm bớt hình khổ cho các linh hồn ấy bấy nhiêu. Xưa bà thánh Mát-ta và Maria cầu xin kêu van cùng Đức Chúa Giê-su cho em mình là La-gia-rô đã chết được 4 ngày, thì Đức Chúa Giê-su nghe lời hai bà cầu xin mà cho La-gia-rô sống lại. Ta hãy bắt chước hai bà thánh này, hãy kêu van cầu xin cùng Đức Chúa Trời thì ta sẽ cứu được các linh hồn khỏi luyện ngục, nhất là ta hãy cầu xin cho sốt sáng, kêu van cho hết lòng: Lạy Chúa Giê-su rất nhân lành, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời. Lạy Đức Bà là đấng yêu ủi kẻ âu lo, in cứu các linh hồn cho mau kíp. Lạy các thánh nam nữ trên trời, xin cầu bầu cho các linh hồn chóng ra khỏi luyện ngục.

 Lạy Đức Chúa Cha, con cả dám sấp mình trước mặt Chúa, xin Chúa tha phép cho con được dâng lời cầu nguyện, cùng các việc lành con làm cho Chúa, xin Chúa ghé mặt lại thương đến các linh hồn phải giam trong luyện ngục tối tăm khốn nạn. Lạy Đức Chúa Giê-su, xin Cha thương đến các con cái Cha là linh hồn ông bà cha mẹ anh chị em bạn hữu con. Xin đưa linh hồn ấy lên thiên đàng nghỉ ngơi đời đời. Amen.

Thánh Tích

 Khi Đức Chúa Giê-su đi giảng đạo ở xứ Giu-dê-a, qua một giếng kia thì thấy có nhiều người ốm đau liệt lào bất toại nằm trên bờ giếng. Các bệnh nhân này chờ đợi thiên thần từ trời xuống đánh động nước, vì khi đánh động nước như thế, ai dìm mình xuống nước trước hết thì sẽ được khỏi bệnh. Vậy có một người bất toại đã 38 năm cũng nằm trên bờ giếng. Đức Chúa Giê-su trông thấy người ấy và biết người ấy đã ốm liệt lâu năm thì hỏi rằng: anh có muốn khỏi không? Người bất toại thưa: Lạy ông tôi bất toại không thể tự mình đi được, lại không có ai giúp tôi đem tôi xuống nước khi nước động. Nếu có người giúp đem tôi xuống nước thì tôi mới được khỏi. 

 Người bất toại không làm gì giúp mình được, mọi sự phải nhờ người khác. Đó là hình bóng các linh hồn nơi luyện ngục. Các linh hồn ở trong luyện ngục như người bất toại, phải có người cầm tay kéo ra mới ra được. Ta hãy cầm tay kéo các linh hồn ra khỏi lửa nóng nảy rát rúa nghĩa là ta hãy cầu nguyện, xin lễ, xin lần hạt và làm nhiều việc lành phúc đức đền vì tội các linh hồn ấy, thì các linh hồn ấy sẽ được lên thiên đàng.
thấy em được lên thiên đàng giữa các thiên thần sáng láng tốt lành. 

 Có một người dòng thánh Đaminh ốm liệt giường gần chết xin cùng thầy cả nghĩa thiết làm cho một lễ ngay sau khi qua đời. Khi thầy dòng chết thì thầy cả làm lễ ngay; vừa làm xong còn đang cởi áo lễ thì thầy thầy mới qua đời hiện về trách rằng: Cha đã hứa hễ tôi vừa tắt thở thì cha làm lễ cho tôi ngay, thế mà cha để tôi phải giam phạt trong lửa cháy rát rúa này hơn 30 năm, rồi mới làm lễ cho tôi. Thầy cả trả lời: thầy hãy còn nằm trên giường chưa liệm mà thầy nói ở luyện ngục đã hơn 30 năm là làm sao. Thầy dòng nghe lời đó thì thưa rằng: Thương ôi! cha hãy xét lửa cực nóng cực dữ ấy là dường nào, vì tôi mới ở trong lửa ấy có một giờ mà thôi mà lấy làm lâu dài tưởng như đã ở trong lửa ấy 30 năm rồi. Ôi cha ơi! xin cha thương cứu lấy tôi cùng. Thầy dòng nói những lời ấy đoạn thì biến đi.

CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Hát hoặc Đọc Thánh Vịnh)
 
Hát: Từ Vực Sâu
 

 
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 
 
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 
 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-diên trông cậy Chúa Trời. 
 
Đọc Thánh Vịnh: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm (129 {130})
 
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ông bà cha mẹ anh chị em bạn hữu con. Xin đưa linh hồn ấy lên thiên đàng nghỉ ngơi đời đời. Amen.

KHẨN CẦU MẸ
 
KINH TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA
 
Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, nơi ẩn náu của tội nhân, là những người thuộc về Phong Trào của Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng.
 
Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ ý sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội.
 
Chúng con thề hứa sẽ thực hiện việc trở lại nội tâm mà Phúc âm cấp bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén vào bản thân, những hòa giải dễ dãi với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh ý Chúa Cha.
 
Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đời sống và ơn gọi người Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ mới, sốt sắng tham dự Thánh Lễ và tham gia việc tông đồ, hàng ngày đọc Kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ Luật Chúa và thực hành các nhân đức, nhất là nhân đức trong sạch. 
 
Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm và các Linh Mục, để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng của Giáo Hội.
 
Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn trở nên các tông đồ hiệp nhất, cầu nguyện, và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng.
 
Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các linh hồn mà chúng con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ.
 
Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đổ vỡ đức tin cho nhiều người, tội phạm thánh đã xâm nhập vào Đền thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng ngày càng tràn lan khắp thế giới.
 
Với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người.
 
Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.
 
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT
   

 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.