13/11/2016
1253
HÁT VỀ MẸ

AVE MARIA, DÂNG LỜI CHÀO MẸ

1. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn mầu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. 

2. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi. Con say sưa đọc lên lời Ave Maria! Qua bao năm lạc đường đời bao đêm sương mờ tối, Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng, ôi sao mai bừng sáng. Maria tình thương, Mẹ ơi trông xem hồn con.  

CÙNG NHAU SUY VỀ ĐỜI SAU

VỀ NHỮNG LINH HỒN MỒ CÔI KHÔNG ĐƯỢC AI CẦU NGUYỆN CHO 

1.- Ở luyện ngục có nhiều linh hồn mồ côi chẳng ai cầu nguyện cho bao giờ. Đã hay rằng: Hội Thánh là mẹ rất nhân từ chẳng bao giờ quên con cái và hằng cầu nguyện chung cho hết mọi linh hồn, nhưng linh hồn mồ côi chẳng được ai cầu nguyện cách riêng cho. Khi các linh hồn ấy sắp lìa bỏ thế gian, thì bạn hữu nghĩa thiết đã hứa cầu nguyện cho bạn, chẳng bao giờ quên đâu ; nhưng những bạn hữu ấy là những bạn hữu giả, chỉ thương về phần xác, vì lẽ thế gian, chẳng thương về phần linh hồn, vì Đức Chúa Trời đâu, nên quên linh hồn bạn ngay, chẳng còn nhớ cầu cho nữa. Những linh hồn ấy thấy bạn hữu nghĩa thiết quên chẳng còn nhớ đến mình bao giờ nữa, chẳng còn giúp đỡ mình ít nào nữa, thì lấy làm đau đớn cay đắng biết nhường nào! Ta hãy nghe tiếng những linh hồn ấy trách móc những người bạn hữu bạc tình ấy rằng: Hỡi bạn hữu nghĩa thiết, xin thương lấy chúng tôi cùng ; khi còn ở thế gian, chúng tôi đã thương yêu anh em hết lòng, đã giúp đỡ anh em hết sức, nhiều khi anh em đã thề rằng: Chẳng dám quên ơn bao giờ, lại khi chúng tôi sắp lìa bỏ thế gian, lúc chúng tôi từ giã anh em, anh em hứa sẽ cầu nguyện cho chúng tôi mãi mãi. Thương ôi! xác chúng tôi vừa chôn xuống đất thì anh em đã quên lời hứa ngay, chẳng còn đọc lấy một kinh hay làm lấy một việc lành, mà cầu cho chúng tôi. Từ khi con mắt anh em không còn xem thấy chúng tôi, thì lòng anh em cũng chẳng còn nhớ đến chúng tôi nữa. Ôi! nhân nghĩa thế gian là nhân nghĩa giả trá đến chừng nào! 

 Lời linh hồn mồ côi kêu trách bạn hữu là lời trách móc ta nữa, vì có linh hồn xưa là bạn hữu nghĩa thiết của ta, bây giờ đã phải giam phạt trong luyện ngục, mà ta đã quên chẳng còn nhớ cầu nguyện cho bao giờ. Thánh Phanxico- Sa-lê nói rằng: Người ta hay quên, chẳng nhớ cầu nguyện cho bạn hữu mình, cho những kẻ xưa đã làm ơn cho mình, thật là lỗi lắm. Kẻ bạc tình như vậy thì sau này sẽ phải phạt chẳng khỏi đâu, vì có lời Đức Chúa Thánh Thần phán rằng: Kẻ hay quên chẳng nhớ đến kẻ khác, thì kẻ khác cũng sẽ quên chẳng nhớ đến nó. 

2.- Những linh hồn mồ côi chẳng những là không được bạn hữu nghĩa thiết của mình, mà cũng không được nhờ cha mẹ anh em họ hàng mình, vì chẳng có cha mẹ anh em họ hàng nào ở thế gian này, lại có linh hồn còn anh em họ hàng, nhưng anh em họ hàng khô khan tệ bạc chẳng nhớ đến, chẳng có xin lễ lần hạt hoặc coi sóc mồ mả cho kẻ ấy bao giờ. Những linh hồn mồ côi không còn được ai cầu nguyện cho, không còn biết cậy nhờ ai thì phải chịu khổ sở trong luyện ngục lâu năm, lâu tháng lắm! Những linh hồn ấy thấy mình cô độc thì càng thêm đau đớn cực lòng hơn nữa. 

 Vậy ta hãy thương xót các linh hồn mồ côi, những linh hồn ấy rất đáng thương: Hãy chịu khó làm việc lành, xin lễ và lần hạt cứu các linh hồn ấy. Đó là việc rất đẹp lòng Đức Chúa Trời và có ích cho ta lắm. Ngày sau khi ta chết mà phải giam trong luyện ngục, nếu anh em họ hàng quên chẳng nhớ đến ta, thì các linh hồn sẽ báo ơn trả nghĩa chẳng có quên đâu. 

Lạy Chúa, xưa khi Chúa lo buồn sầu nào trong vườn Giệt-si-ma-ni, thì các tông đồ và các kẻ nghĩa thiết đã bỏ chẳng ai yên ủi, chẳng ai nhìn đến Chúa. Xin Chúa vì sự cực lòng ấy mà thương đến những linh hồn mồ côi, trong luyện ngục, xin Chúa cứu lấy các linh hồn cho khỏi chốn tối tăm khốn nạn ấy mà đem lên thiên đàng nghỉ ngơi đời đời. Amen. 

Thánh Tích

Xưa trong xứ kia thuộc nước A-lê-ma-na có nhiều linh hồn binh lính hiện về ban đêm từng cơ đội làm ra như hình quan quân đang sắp hàng bày trận đánh nhau. Những binh lính ấy cứ đến độ nửa đêm mới hiện ra, gần sáng lại rút vào hang gần núi. Dân miền này không hiểu sự ấy làm sao thì sợ hãi kinh khiếp lắm. Gần đấy có một nhà dòng, đêm đêm cứ nghe những tiếng binh lính cầm gươm giáo đánh đâm nhau chi chát thì cũng lấy làm sợ hãi không ngủ được. 

 Có một thày bạo hơn cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ phù hộ cho mình, đoạn tối đến ra cửa hang xem sự việc ra sao. Thày đứng một lúc thì thấy binh lính cầm khí giới ở trong hang kéo ra. Có người đi bộ, có người cưỡi ngựa. Thày liền làm dấu thánh giá, đoạn lấy tên Đức Chúa Trời ba ngôi mà hỏi những người ấy là ai? sao lại cầm khí giới chạy khắp cánh đồng cho người ta sợ hãi làm vậy. Bấy giờ có một người trả lời rằng, chúng tôi là những linh hồn những người linh xưa, tuân lệnh vua Chúa mà đánh nhau, tử trận ở đây, xác chúng tôi chôn khắp cánh đồng này, Đức Chúa Trời khiến chúng tôi phải đền tội ở đây. Thày chẳng xem thấy lửa thiêu đốt chúng tôi, nhưng có lửa nóng nảy, rát rúa quá sức thiêu đốt chúng tôi khốn nạn lắm. Bởi vì chúng tôi là những linh hồn mồ côi không ai cầu nguyện, thương xót giúp đỡ cho, nên Đức Chúa Trời tha phép cho chúng tôi hiện về xin kẻ sống cầu nguyện cho. Thương ôi! xin các thày thương đến chúng tôi, xin các thày dâng lời cầu nguyện, dâng các việc lành phúc đức, nhất là dâng thánh lễ, cho chúng tôi được giảm bớt những hình khổ, chúng tôi đang phải chịu. 

 Nói những lời ấy xong thì tất cả những linh hồn ấy cất tiếng kêu thảm thiết rằng: Thương ôi! Xin các thày thương chúng tôi, chúng tôi đang bị tay công thẳng Đức Chúa Trời phạt khốn nạn lắm. Bấy nhiêu linh hồn kêu lên một tiếng rồi biến đi ngay. 

Cùng một lúc ấy thày dòng trông thấy trên đỉnh núi có đám cháy to, sáng trưng khắp cả miền ấy. Thày sợ hãi kinh khiếp quá sức liền trở về nhà dòng kể lại mọi điều cho anh em biết. Các thày hiểu rõ đó là linh hồn mồ côi chẳng có ai cầu nguyện cách riêng cho, nên đã phải khổ sở lâu tháng lâu năm làm vậy, nên các thày đua nhau đọc kinh dâng lễ, và làm nhiều việc lành cầu cho các linh hồn ấy. Từ bấy giờ về sau chẳng còn thấy linh hồn binh lính hiện về nữa. 


CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Hát hoặc Đọc Thánh Vịnh)
 
Hát: Từ Vực Sâu
 

 
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 
 
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 
 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-diên trông cậy Chúa Trời. 
 
Đọc Thánh Vịnh: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm (129 {130})
 
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

KHẨN CẦU MẸ

KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy rất thánh đồng trinh Maria. Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết.

Lạy Mẹ hãy thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là ơn siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp. Xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục.

Thánh Maria lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con.

Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.
 
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
114.864864865135.135135135250