21/11/2016
1219
HÁT VỀ MẸ
 
HOA MÂN CÔI
 
ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.
 
1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần,như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 
2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 
3. Khi hân hoan cõi lòng, như ngày Con Chúa phục sinh. Như khi môn sinh nhận Thánh thần, như khi Mẹ về trời vinh sáng. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 

 
CÙNG NHAU SUY VỀ ĐỜI SAU
VỀ VIỆC THỨ HAI NGƯỜI TA LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ
 

1. Ngắm đàng Thánh Giá là suy đi ngắm lại những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu từ khi Người ở Dinh Philatô đến núi Canvariô và cho đến khi táng xác trong hang đá. Sự ngắm đàng thánh giá giúp ta chừa bỏ tính mê nết xấu, đi đàng nhân đức nên trọn lành. Vì chưng kẻ biết suy ngắm 14 nơi thương khó cho nên thì được lòng ghét tội trên hết mọi sự, thà chết chẳng hề phạm tội trọng là như đóng đinh Đức Chúa Giêsu lần nữa, kẻ ấy lại được lòng ao ước chịu được nhiều sự khốn khó, muốn hãm mình ép xác cho được nên giống Đức Chúa Giêsu, lấy mình làm hèn, sẵn lòng tha cho kẻ mất lòng mình, sẵn lòng chịu mọi sự khó ở đời này và nhất là có lòng sốt sáng cứu lấy những linh hồn Đức Chúa Giêsu đã thương, đã chuộc bằng giá rất cao dường ấy. Thánh Bônaventura nói rằng: Ta muốn thêm nhân đức, thêm công phúc, muốn nên trọn lành nên sốt sáng như thiên thần trên trời thì ta phải chuyên cần suy ngắm đàng thánh giá Đức Chúa Giêsu. Chớ gì mọi người năng suy ngắm đàng Thánh Giá, vì đó là đàng tất nẻo chính đưa ta lên thiên đàng. 

Vậy ta có muốn lên trọn lành nên thánh, muốn đi đàng nhân đức, muốn lập được nhiều công và muốn nên giống Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, thì ta hãy noi gương bắt chước Đức Chúa Giêsu và đi đường nhân đức Đức Chúa Giêsu đã đi xưa khi vác Thánh Giá lên núi Canvariô. Xưa khi Đức Chúa Giêsu đã lên trời rồi, thì Đức Bà hằng đi viếng những nơi Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết. Từ xưa đến nay, các thánh tông đồ và hết mọi kẻ biết ơn Đức Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ đều siêng năng ngắm đàng Thánh Giá. Ta cũng phải bắt chước những kẻ ấy mà năng ngắm đàng Thánh Giá thì ta sẽ được đẹp lòng Đức Chúa Trời và lĩnh được nhiều ơn giúp ta đi đàng nhân đức kể chẳng xiết. 

2. Ngắm đàng Thánh Giá yên ủi giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục lắm lắm. Vì khi ta vác Thánh Giá theo chân Đức Chúa Giêsu thì ta nhặt lấy những hạt máu cực trọng cực quý nơi mình Đức Chúa Giêsu chảy xuống, ta nhận lấy các công nghiệp trong cuộc thương khó của Người làm của ta mà dâng những giọt máu ấy, những công nghiệp ấy cho Đức Chúa Cha để đền vì tội các linh hồn ở luyện ngục. Mỗi một bước đi ta đi, mỗi một nơi thương khó ta ngắm đều có sức yên ủi giúp đỡ các linh hồn. Ngắm đàng Thánh Giá ta được lĩnh nhận nhiều ân xá kể chẳng xiết mà cũng được chỉ các ân xá ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục. Những ân xá bởi ngắm đàng Thánh Giá mà ra thì rất nhiều và rất trọng, ta chẳng có thể kể ra đây cho hết được. Vả lại cho được lĩnh ân xá ấy Tòa Thánh chẳng buộc ta phải xưng tội chịu lễ, miễn là ta sạch mọi tội trọng và có lòng ăn năn tội thật, mà lại ngắm đàng Thánh Giá bao nhiêu lần trong một ngày thì được ân xá bấy nhiêu lần. 

Vậy khi ngắm đàng Thánh Giá, chẳng những ta được lòng ghét tội trên hết mọi sự, được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, được sức mạnh chịu đựng những sự khốn khó ở đời này cho bằng lòng và giúp đỡ cứu chữa các linh hồn nơi luyện ngục nhiều lắm nữa. Cho nên nếu ta thật lòng thương các linh hồn thì phải năng ngắm đàng Thánh Giá, mà nếu ta chẳng thể ngắm hàng ngày được thì hãy ngắm ngày thứ sáu vì chính ngày Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết. 

Lạy Đức Mẹ Maria, xưa khi Chúa lên trời rồi thì Mẹ hằng nhớ, hằng suy ngắm những sự thương khó Chúa đã chịu xưa. Chính Mẹ đã đi viếng những nơi Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết và dẫn người ta đi đàng Thánh Giá trước hết. Vậy con xin Mẹ dạy cho con biết ngắm đàng Thánh Giá cho nên. Xin cho con siêng năng làm việc ấy để cầu cho kẻ có tội được ơn sửa mình, kẻ lành được đi đàng nhân đức vững vàng, và các linh hồn ở luyện ngục được chóng ra khỏi lửa ấy mà lên thiên đàng. Amen. 

Thánh Tích

Có một thày cả đến làm phúc ở một làng kia, hết mọi người trong làng đều siêng năng đến nhà thờ đọc kinh xem lễ cùng nghe giảng giải, trừ có ba người đàn ông khô khan nguội lạnh, cả đám cùng nhau thề buộc mình không đến nhà thờ cũng như không xưng tội chịu lễ bao giờ nữa. Bà vợ của một trong ba người khô khan ấy buồn phiền lắm, đến trình thày cả, xin người lo liệu cho chồng mình ăn năn trở lại. Thày cả bảo bà và hai con bà hãy lấy lòng sốt sáng mà đi đàng Thánh Giá mỗi ngày một lần trong lót tuần làm phúc để chỉ cho các linh hồn mồ côi trong luyện ngục, xin các linh hồn ấy cầu bầu cho chồng bà đổi lòng, thì bà sẽ được sự ấy. Bà làm như lời thày cả dạy. Hễ lúc nào vắng người, bà đem hai con vào nhà thờ ngắm đàng Thánh Giá. Ngắm xong nơi nào thì bà bảo hai con thêm câu này: Lạy Đức Chúa Giêsu, xin cứu lấy các linh hồn nơi luyện ngục, xin soi trí mở lòng cho cha chúng con ăn năn trở lại cùng Chúa. Mọi sự xảy ra như lời thày cả đã nói, cuối tuần làm phúc, chồng bà đi xưng tội và từ hôm ấy ông giữ đạo hẳn hoi. 

Có một nữ tu kia quen ngắm đàng Thánh Giá hằng ngày chỉ cho các linh hồn, sau giãn lòng ra, bỏ không ngắm đàng thánh giá nữa. Vậy có một lần nữ tu ấy thấy người chị em mới chết hiện về nói với chị rằng: Sao chị chẳng còn ngắm đàng Thánh Giá giúp đỡ chúng tôi như xưa nữa? Người chị em chết vừa nói những lời ấy xong thì Đức Chúa Giêsu hiện đến phán bảo rằng: Con bỏ không ngắm đàng Thánh Giá chỉ cho các linh hồn thì Cha chẳng bằng lòng. Con phải biết: Bởi ngắm đàng Thánh Giá con làm ích cho các linh hồn lắm, cho nên Cha mới cho phép người chị em ấy về với con. Ngày trước con siêng năng ngắm đàng Thánh Giá cầu cho các linh hồn, cho nên các linh hồn hằng cầu xin mọi sự lành cho con. Con hãy bảo các chị em nhà dòng siêng năng ngắm đàng Thánh Giá cầu cho các linh hồn, thì chẳng những con giúp đỡ các lin hồn, mà lại con sẽ làm nhiều ơn ích cho con nữa. 

Từ bấy giờ về sau, nữ tu này chẳng bỏ qua ngày nào mà không ngắm đàng Thánh Giá. 


CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Hát hoặc Đọc Thánh Vịnh)
 
Hát: Từ Vực Sâu
 

 
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 
 
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 
 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-diên trông cậy Chúa Trời. 
 
Đọc Thánh Vịnh: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm (129 {130})
 
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
 
KHẨN CẦU MẸ
 
KINH LẠY NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH
 
Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.
 
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT
   

 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
114.864864865135.135135135250