28/11/2016
1312
HÁT VỀ MẸ
 
HOA MÂN CÔI
 
ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.
 
1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần,như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 
2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 
3. Khi hân hoan cõi lòng, như ngày Con Chúa phục sinh. Như khi môn sinh nhận Thánh thần, như khi Mẹ về trời vinh sáng. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 

 
CÙNG NHAU SUY VỀ ĐỜI SAU
VỀ SỰ PHẢI LÀM THẾ NÀO CHO ĐƯỢC TRÁNH KHỎI LUYỆN NGỤC
 

1. Ta muốn khỏi phải giam trong luyện ngục sau này, thì bây giờ ta phải năng nhớ suy đến các linh hồn khổ cực dữ nơi luyện ngục. Vì chưng khi ta suy đến luyện ngục thì đông thời ta cũng nhớ đến sự chết, sự phán xét, ta sẽ dốc lòng tránh mọi tội và tập tành đi đàng nhân đức. Trong Kinh Thánh có lời rằng: con hãy nghĩ đến đời sau thì con chẳng dám phạm tội bao giờ. Khi nhớ đến luyện ngục ta sẽ sẵn lòng chịu khó hãm mình phạt xác và làm nhiều việc lành phúc đức đền vì tội ta nữa. Khi suy đến luyện ngục là nơi tối tăm, là lò lửa rất nóng nung đốt các linh hồn, ta như nghe thấy tiếng các linh hồn kêu van thảm thiết, thì tự nhiên ta sợ hãi kinh khiếp, ta sẽ bảo mình rằng: Tôi phải tính toán mọi việc tôi cùng Đức Chúa Trời cho sớm, tôi phải dùng cho nên những năm tháng ngày giờ người còn ban cho tôi để làm việc lành phúc đức đền vì những tội lỗi tôi đã phạm, tôi phải trả các nợ nần cho xong cho hết. 

Chớ gì ta luôn luôn nhứ đến luyện ngục! Giả như ta có nhớ đến luyện ngục luôn thì ta sẽ chóng nên lành nên thánh, ta sẽ ra sức chừa tội mọn ta thường phạm vô vàn vô số, ta sẽ hãm mình ép xác cùng làm nhiều việc lành, đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Đến giờ chết linh hồn ta chẳng những sẽ được sạch mọi tội lỗi và mọi dấu vết bởi tội mà ra, mà lại sẽ được đầy công phúc, được sáng láng tốt lành, và được lên thiên đàng ngay, chẳng còn phải qua luyện ngục nữa. Ôi! những người đến giờ chết mà được lòng thanh sạch vẹn toàn như thế thì có phúc là dường nào! Ôi sự hằng nhớ đến luyện ngục là sự làm ích cho người ta dường nào! 

2. Theo nhiều đấng thông thái đạo đức dạy: Thì những kẻ thật lòng thương giúp các linh hồn ở luyện ngục, đến khi chết sẽ không phải ở luyện ngục nữa, mà hoặc có còn giam ở đấy thì Đức Chúa Trời chẳng để người ấy phải giam lâu đâu. Vì chưng những ai chịu khó cứu giúp các linh hồn thì chắc chắn sẽ được rỗi linh hồn, ta làm ơn nào cho ai thì Đức Chúa Trời sẽ trả ơn ấy cho ta. Chúa đã phán: Phúc cho những ai có lòng thương xót, vì kẻ ấy sẽ được xót thương. Vả lại các linh hồn ta cứu khỏi luyện ngục sẽ báo ơn trả nghĩa cho ta, chẳng có quên đâu. Các linh hồn ấy sẽ giúp sức cho ta chống trả các chước ma quỷ, che trở cho ta được chết lành, bênh vực 

cho ta trước tòa phán xét và cầu bầu cho phần rỗi linh hồn ta. Có lời Thánh Augutinô dạy rằng: Tôi chưa thấy người nào có lòng sốt sáng cầu nguyện giúp đỡ các linh hồn mà chẳng được chết lành bao giờ. 

Vậy ta hãy siêng năng giúp đỡ các linh hồn ở luyện ngục thì ta sẽ chẳng phải xuống luyện ngục. Có lời truyền lại rằng: Bà Thánh Catarina xưa có lòng sốt sáng cứu giúp các linh hồn luyện ngục lắm, cho nên khi bà vừa qua đời thì các linh hồn bà đã cứu chữa khỏi luyện ngục rước linh hồn bà lên thiên đàng ngay. 

Lạy Chúa, xin Chúa cho con được luôn nhớ và in sâu vào lòng vào trí con những hình khổ linh hồn phải chịu trong luyện ngục, thì chẳng những con sẽ chịu khó làm mọi việc cho được tránh khỏi lửa cực dữ ấy, mà lại con cũng sẽ làm hết sức cho được giúp đỡ cứu chữa các linh hồn. Ôi! Giả như con có mở cửa thiên đàng cho linh hồn nơi luyện ngục được vào, thì phúc cho con là dường nào! 

Thánh Tích

Có một người dòng nữ thánh Đaminh tên là Ănggiêla ốm nặng gần chết. Mặc dù bà là người sốt sáng đạo đức nhưng đến lúc gần chết cũng sợ chết lắm. Bà nài xin anh là thày cả Gioan Baotixita kêu van Đức Chúa Trời cho bà được khỏi chết. Vì thày cả Gioan cũng là người rất đạo đức nổi tiếng thánh thiện. Thày cả Gioan chiều lòng em mà cầu xin Đức Chúa Trời cho bà được sống thêm mấy năm nữa để đền tội, nhưng Đức Chúa Trời không ban. Khi bà sắp sinh thì, Chúa cho bà xem thấy các hình khổ dữ tợn các linh hồn luyện ngục đang phải chịu, rồi cho bà xem những hình khổ bà sắp phải chịu khi chết đoạn. 

Bà Ănggiêla xem thấy những hình khổ gớm ghiếc quá sức làm vậy thì kinh khiếp run sợ rụng rời cả và mình. Bà kể lại mọi sự cho thày cả Gioan và xin cầu nguyện cho bà được chóng khỏi hình khổ ấy, đoạn bà sinh thì. Khi người ta táng xác bà thì Đức Chúa Trời khiến thày cả Gioan lấy tên Đức Chúa Giêsu mà truyền cho bà sống lại. Chúa có ý nhiệm màu muốn bà làm gương dạy dỗ người ta biết sống thế nào để khi chết khỏi phải ở trong lửa cực dữ ấy. Bà đã được xem thấy những hình khổ luyện ngục rõ ràng kinh khiếp quá sức làm vậy, cho nên từ khi bà được sống lại cho đến lúc chết, bà hằng hãm mình ăn năn đền tội cách lạ lùng và dữ dằn lắm. 

Chị em thấy bà làm khốn xác thịt quá thì thương, xin bà giảm bớt đi, bà trả lời rằng: Tôi đã xem thấy hình khổ luyện ngục, các việc tôi làm, các sự khó tôi chịu chẳng thấm vào đâu với các hình khổ ấy. Ai muốn khỏi hình khổ đời sau thì phải chừa bỏ tội lỗi cùng hãm mình phạt xác ở đời này. 


CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Hát hoặc Đọc Thánh Vịnh)
 
Hát: Từ Vực Sâu
 

 
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 
 
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 
 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-diên trông cậy Chúa Trời. 
 
Đọc Thánh Vịnh: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm (129 {130})
 
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
 
KHẨN CẦU MẸ
 
KINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
 
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi là Đấng phù hộ kẻ có đạo, bầu chữa loài người ta, cùng thắng dẹp mọi thù nghịch cùng Đức Chúa Trời. Nay chúng con sấp mình xuống kêu van nài xin trước toà Đức Mẹ, tin chắc sẽ được Đức Mẹ động tình thương cứu giúp trong buổi khốn khó này. Chẳng đáng cậy vì công việc chúng con, một cậy lòng nhân từ hải hà Đức Mẹ mà thôi. Trong lúc loài người phải khốn nạn thế nầy, chúng con lấy lòng trông cậy chạy đến cùng Trái Tim cực sạch, cực lành Đức Mẹ. Chúng con xin dâng mình chúng con cho Trái Tim Đức Mẹ, hợp làm một cùng cả và Hội Thánh là Mình Mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu đang phải nhiều nỗi đau khổ trong thân thể mình trăm phương ngàn cách. Lại chúng con cũng xin dâng cho Đức Mẹ trót mình chúng con cùng cả thế giới đang kình địch ghen ghét đâm giết lẫn nhau nữa. Kìa biết bao sự tàn phá về đàng vật chất cùng tinh thần. Biết bao cảnh khổ đau trong gia đình. Kẻ làm cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái, cùng những kẻ bé thơ vô tội phải thiệt mạng, biết bao thân xác phải vết thương rách nát giữa đám hồn chiên. Biết bao linh hồn âu lo khiếp sợ vì hòng hư mất đời đời.
 
Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy xem đến các sự tân khổ ấy mà động lòng thương cùng. Lạy Mẹ từ bi, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho thiên hạ được bình yên, được ơn hiệu nghiệm khiến lòng người thế chóng đổi là dẫn đàng đưa người ta đến sự bình yên vững bền.
 
Lạy Nữ Vương ban sự bằng yên, xin cầu cho chúng con, xin ban cho thế giới còn loạn lạc được bằng yên như mọi dân tộc mong ước bấy lâu: được bằng yên trong sự chân thật, trong đàng công chính và trong yêu mến Chúa Giêsu.
 
Xin Mẹ ban cho thiên hạ được bằng yên: bằng yên cả gươm giáo, cả tâm hồn để đâu đó được thái bình và nước Chúa một ngày một lan rộng.
 
Xin Mẹ thương đến những người ngoại giáo còn ngồi trong bóng sự chết. Xin Mẹ ban cho các kẻ ấy được bằng yên, xin Mẹ làm cho mặt trời soi đàng công chính cùng chiếu đến kẻ ấy, để hoà tiếng cùng chúng con mà hát mừng Chúa Cứu Thế rằng: “Sáng danh Chúa cả trên cao và bằng yên cho mọi người ngay lành dưới thế.”
 
Xin Mẹ thương đến những dân lành lầm lạc bất phục Hội Thánh, nhất là những kẻ nguyên có lòng tôn kính Mẹ cách riêng. Xưa chẳng nhà nào mà chẳng trưng bày ảnh tượng Đức Mẹ mà rày còn phải thu dấu chờ đợi ngày thong long. Xin Mẹ ban cho các kẻ ấy được bằng yên và đưa về đoàn chiên của Chúa Giêsu phục quyền một Đấng chăn.
 
Xin Mẹ cầu bầu cho Hội Thánh được bằng yên và được thong dong mọi đàng. Xin Mẹ ngăn cản phong trào tôn sùng vật chất hằng cuồn cuộn tràn ngập thế giới. Xin Mẹ ban cho kẻ có đạo được thêm lòng mộ mến đàng thanh sạch và giữ các nhân đức sốt sắng mở nước Chúa để thêm công và thêm số kẻ thờ phượng Chúa một ngày một hơn.
 
Sau hết, như xưa đã dâng Hội Thánh và cả loài người cho Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu để nhờ Người bênh vực, thì loài người được thắng trận và được rỗi thế nào, thì rày, cũng một lẽ ấy từ hôm nay chúng con xin dâng Hội Thánh và cả loài người chúng con cho Đức Mẹ và Trái Tim cực sạch Đức Mẹ, để Đức Mẹ thương che chở và làm cho nước Chúa được chóng khải hoàn; các dân tộc được hoà hợp với nhau mà làm lành cùng Đức Chúa Trời, và cao rao Đức Mẹ là Đấng có phúc. Lại từ bắc chí nam hợp cùng Đức Mẹ hát mầng ca vịnh ngợi khen kính mến và tán tạ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự chân thật, là sự sống cùng là sự bằng yên. Amen.
 
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT
   

 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
114.864864865135.135135135250